Kiitaro Shonen no Yokai – Kiitaro

© Kageyama Riichi/Mirco Magazine, Kiitaro Shonen no Yokai Production Committee
© Kageyama Riichi/Mirco Magazine, Kiitaro Shonen no Yokai Production Committee